Domain Name Removel

#1

api.thaypon.cf,bot.thaypon.cf,panel.thaypon.cf please admin remove domain name

split this topic #2

A post was merged into an existing topic: Domain İptal Etmek İstiyorum

closed #3